Close

Statut nadačního fondu Modrá rybka

STATUT NADAČNÍHO FONDU MODRÁ RYBKA

se sídlem: Kobyliské nám.6, 18200 Praha 8
Zapsáno v nadačním rejstříku dne 21.3.2013. března 2013
Městského soudu v Praze, oddílu N, vložka 1014

Preambule:
Status NADAČNÍHO FONDU MODRÁ RYBKA uvádíme do souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku 89/2012 ve znění pozdějších předpisů. Přechodná ustanovení požadují provést změny ve statutu do konce roku 2016.

I.
ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU

Mgr. Pavel Anděl

II.
NÁZEV A SÍDLO NADAČNÍHO FONDU

1. Název nadačního fondu: NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA (dále jen fond)

2. Sídlo nadačního fondu: Kobyliské nám.6, 18200 Praha 8

3. Identifikační číslo nadačního fondu : 01407236

III.
PRÁVNÍ POMĚRY NADAČNÍHO FONDU

Nadační fond je právnickou osobou, zapsanou v nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 337. Právní poměry nadačního fondu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění, dalšími obecně závaznými právními předpisy, které jsou součástí právního řádu České republiky, nadační listinou a tímto statutem.

IV.
POSLÁNÍ A CÍLE NADAČNÍHO FONDU

Účelem nadačního fondu je:

 1. Hlavní činností Nadačního fondu Modrá rybka je shromažďování finančních prostředků k hmotné i nehmotné podpoře iniciativ a aktivit fyzických i právnických osob zaměřených k vytváření, ochraně a rozvoji duchovních hodnot, k rozvoji vědy, vzdělání, tělovýchovy, kultury, zdraví a sportu na území celé České republiky a rozvojová pomoc ve světě se zaměřením na děti a mládež, zejména se zaměřením na děti a mládež pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 2. Další hlavní činností Nadačního fondu Modrá Rybka je:
  • Pořádání místních, celostátních i mezinárodních aktivit, za účelem poznávání různého kulturního, politického a duchovního prostředí. Výměny mládeže, dobrovolníků a spolupráce s dalšími subjekty za účelem vzájemného obohacování a sdílení zkušeností.
  • Podílení se na vytváření státní politiky v oblasti vzdělávání a výchovy dětí a mladých lidí. Spolupráce s organizačními složky státu, ministerstvy na vytváření výukových, didaktických a dalších materiálů.
  • Podpora a práce s dětmi a mládeží se zaměřením na jejich zdravotní, sociální, kulturní a duchovní úrovně v oblasti volnočasových aktivit. Podpora iniciativ dětí a mladých lidí na děti a mládež, která je nejvíce ohrožena ve svém materiálním a duchovním vývoji za účelem prevence negativních společenských jevů.
  • Podpora prevence kriminality a sociálního vyloučení dětí, mládeže, rodin, jednotlivců a posilování jejich kompetencí.
  • Provoz a správa vlastního majetku a činnosti spojené s vytvářením vlastního jmění fondu za účelem financování poslání a cílů fondu.

V.
ZDROJE a HOSPODAŘENÍ NADAČNÍHO FONDU

1. Při zřízení nadačního fondu vložil zřizovatel na jmění nadačního fondu částku 1000,- (jeden tisíc korun) Kč.

2. Prostředky pro realizaci cílů a účelu nadačního fondu, jak jsou uvedeny výše, jakož i k zajištění jeho činnosti, bude nadační fond získávat zejména z následujících zdrojů:

 • dary právnických osob, fyzických osob a občanů, věnované nadačnímu fondu
 • výnosy z akcí, pořádaných nadačním fondem, popř. na jejichž pořádání se nadační fond podílí
 • granty a dotace
 • veřejné sbírky na základě příslušných povolení.
 • z výnosů vlastního jmění NF Modrá Rybka
 • z podnikání NF Modrá Rybka
 • z odkázaného majetku ze závěti

Hospodaření fondu

 1. Fond může vlastním jménem podnikat a to tímto způsobem: pronájem nemovitostí, veřejných sbírek, kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí. Je-li k takovéto činnosti zapotřebí získání zvláštního oprávnění, NF Modrá Rybka je oprávněna takovou činnost provádět až po získání příslušného oprávnění.
 2. Fond může zakládat a provozovat sociální podniky nebo podobné společnosti, pořádat loterii, tomboly. Je-li k takovéto činnosti zapotřebí získání zvláštního oprávnění. Fond  je oprávněna takovou činnost provádět až po získání příslušného oprávnění. Dále tato činnost se může provozovat za podmínky, že výtěžky z podnikání slouží jen k podpoře poslání a cílů fondu.
 3. Majetek fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku.
 4. Fond se nesmí podílet na podnikání jiných osob, s výjimkami stanovenými zákonem a nesmí být neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti.

Při prodeji majetku fondu nebo při pronájmu nemovitostí, které jsou součástí majetku fondu, nesmí být kupujícím nebo nájemcem člen správní rady, dozorčí rady ani osoby jim blízké ani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního orgánu je člen orgánů fondu nebo revizor fondu.

VI.
SPRÁVNÍ RADA NADAČNÍHO FONDU

 1. Statutárním orgánem nadačního fondu je správní rada, která řídí činnost nadačního fondu a rozhoduje o všech jeho záležitostech.
 2. Do výlučné působnosti správní rady náleží zejména:
  1. schvalovat nadační příspěvky
  2. vydat statut nadačního fondu a rozhodovat o jeho změnách
  3. stanovení pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu, a to jednou za 3 roky.
  4. schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadačního fondu
  5. volit předsedu správní rady, ředitele a odvolávat je, přestanou-li splňovat podmínky stanovené zákonem
  6. rozhodovat o sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem
  7. stanovit výši odměny za výkon funkce ředitele.
  8. rozhodovat o spolupráci nebo účasti na společných projektech připravovaných jinými nadačními fondy či nadacemi.

Správní rada, ke dni 13.12.2016 tvoří tyto osoby:

Marie Kotrbová
Pavel Anděl
Filip Musil

 1. Správní rada musí mít nejméně tři členy. Funkční období členů správní rady je tříleté a pro všechny členy se stanoví ve stejné délce. Neprovádí se každoroční obměna jedné třetiny členů správní rady. Členství ve správní radě je čestné.
 2. Členství ve správní radě vzniká volbou. Volbu provedou členové správní rady. Návrhy na členství ve správní radě předkládají členové správní rady, ředitel nebo zřizovatel.
 3. Ze svého středu správní rada volí předsedu. Předseda správní rady svolává a řídí jednání správní rady. V případě nepřítomnosti předsedy správní rady řídí jednání zvolený předsedající.
 4. Členství ve správní radě zaniká:
  1. odstoupením
  2. úmrtím
  3. Správní rada může odvolat člena správní rady z důvodů stanovených zákonem
  4. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu fondu poskytovány této právnické osobě.
 1. Správní rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádají-li o to nejméně dva členové správní rady, ředitel nebo revizor. Správní radu svolává na pokyn předsedy správní rady ředitel.
 2. Správní rada je usnášení schopná, pokud jsou přítomni všichni členové správní rady. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech hlasů svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady, v jeho nepřítomnosti předsedajícího zasedání správní rady.
 3. K rozhodnutí správní rady o sloučení s jiným nadačním fondem nebo jinou nadací je třeba souhlasu všech členů správní rady.
 4. Rozhodnutí v naléhavých případech může správní rada přijmout i mimo zasedání (per rollam), a to písemně – listinou podepsanou všemi členy správní rady. Podpisy členů nemusí být na jedné listině, pokud každý z členů rady připojil svůj podpis pod plný text daného rozhodnutí.
 5. Zřizovatel má právo účastnit se zasedání správní rady. Požaduje-li o slovo, musí mu být uděleno.

VII.
JEDNÁNÍ JMÉNEM NADAČNÍHO FONDU

 1. Jménem nadačního fondu jedná navenek samostatně předseda správní rady v koordinaci s ředitelem nadačního fondu. Podepisování za nadační fond se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu nadačního fondu připojí svůj podpis předseda správní rady a jakýkoli člen správní rady.
 2. Za nadační fond jedná a podepisuje samostatně též jeho ředitel, a to v souladu s tímto statutem, na základě písemné plné moci udělené mu správní radou, a to tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu nadačního fondu připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce ředitele.

VIII.
REVIZOR

 1. Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu. Revizor je ke dni 13. 12. 2016 zřízen:
  Pavla Hofmanová
 2. Revizora, jehož funkční období je tříleté, jmenuje správní rada. Revizor může být zvolen opětovně.
 3. Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména
    1. kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem
    2. přezkoumává účetní uzávěrku a výroční zprávu a podává 1x ročně správní radě zprávu o své kontrolní činnosti
    3. dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadačního fondu
    4. upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na její odstranění
    5. svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady nebo ředitel.
    6. nahlížet do účetních knih a jejich dokladů týkajících se nadačního fondu
  1. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá. Funkce    revizora je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, která je oprávněná jednat jako zástupce nadačního fondu.
  2. Revizorem nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu nadačního fondu, jakož ani členem statutárního a kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu nadačního fondu poskytovány této právnické osobě.
  3. Funkce revizora nadačního fondu zaniká:
   1. uplynutím funkčního období
   2. úmrtím
   3. odstoupením
   4. odvoláním

Revizor může být odvolán, jestliže přestane splňovat podmínky pro výkon funkce revizora nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích a nadačních fondech, nadační listinu nebo tento statut.

 

IX.
ŘEDITEL

 1. Výkonným orgánem nadačního fondu je ředitel, kterého jmenuje správní rada. Ředitel jedná na základě plné moci udělené správní radou.
 2. Ředitel řídí činnost nadačního fondu a je oprávněn ke všem činnostem, vyjma činností, které náleží výlučně do působnosti správní rady.
  Ředitel zejména:

a. připravuje jednání správní rady,

b. odpovídá za realizaci usnesení správní rady,

c. zúčastňuje se s hlasem poradním zasedání správní rady a podává zprávu o celkové činnosti nadačního fondu,

d. řídí, koordinuje a kontroluje činnost nadačního fondu v majetkové, ekonomické a personální oblasti,

e. předkládá správní radě průběžně zprávu o hospodaření nadačního fondu, zajišťuje zpracování roční účetní závěrky,

f. zpracovává pro správní radu návrh výroční zprávy a návrh rozpočtu,

g. stanoví vnitřní organizační strukturu výkonného a administrativního aparátu nadačního fondu,

h. v souladu s usnesením správní rady vede jednání a uzavírá za nadační fond smlouvy, zejména v oblasti pracovněprávní, občanskoprávní a obchodně právní,

i. je v rámci udělené plné moci oprávněn uzavírat závazkové smlouvy, včetně koupě a prodeje movitých věcí, jejichž finanční hodnota v jednotlivém případě nepřesáhne pořizovací hodnotu 50 000,- (padesát tisíc) Kč. Pro uzavírání pohledávkových smluv toto omezení neplatí.

Odvolání ředitele je možné v případě, že:

a. byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo jeho způsobilost byla omezena,

b. byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce,

c. není pro nemoc schopen vykonávat funkci po dobu delší než 3 měsíce a na tomto se usnese správní rada nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

X.
NÁKLADY NA SPRÁVU NADAČNÍHO FONDU

1. Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmí převýšit 50 % (padesát procent) z celkové výše ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

2. Pravidlo stanovené podle odstavce 1 nelze měnit po dobu nejméně 5 let.

3. Náklady související s provozem a správou musí vést nadační fond odděleně od nadačních příspěvků. Zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadačního fondu, náklady na propagaci účelu nadačního fondu a náklady související s provozem, včetně odměn.

XI.
PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

1. O poskytování nadačních příspěvků rozhoduje správní rada na základě písemné žádosti.

2. Nadační příspěvky mohou být poskytovány fyzickým a právnickým osobám v souladu s účelem, pro který byl nadační fond zřízen a v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3. Fyzická nebo právnická osoba, které byl příspěvek poskytnut je povinna jej použít v souladu s podmínkami, které určí nadační fond; jinak je povinna tento nadační příspěvek vrátit ve lhůtě, kterou stanoví nadační fond.

4. Fyzická nebo právnická osoba, které byl příspěvek nadačního fondu poskytnut je povinna na požádání prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl příspěvek použit.

5. Nadační příspěvek poskytnutý v penězích je převeden na účet žadatele, popřípadě vyplacen v hotovosti proti potvrzení o příjmu peněz nebo převeden na organizaci, která poskytuje službu fyzické osobě.

6. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

XII.
ÚČETNICTVÍ A VÝROČNÍ ZPRÁVA

1. Nadační fond vede účetnictví podle zvláštních předpisů ( zákon č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

2. Nadační fond vypracovává výroční zprávu, a to nejpozději do 6 měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok.

3. Výroční zpráva obsahuje přehled veškeré činnosti za hodnocené období, zejména:

a. přehled majetku a závazků nadačního fondu,

b. přehled dárců (pokud dárce netrvá na anonymitě),

c. přehled o použití majetku nadačního fondu,

d. přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky, při respektování zákona o ochraně osobních údajů.

e. zhodnocení, zda nadační fond dodržuje při hospodaření pravidlo pro omezení nákladů na správu.

XIII.
ZRUŠENÍ, ZÁNIK A LIKVIDACE NADAČNÍHO FONDU

1. Nadační fond byl zřízen na dobu neurčitou.

2. Nadační fond vzniká dnem zápisu do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze.

3. Zánik nadačního fondu se Zánik nadačního fondu se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb. v platném znění. V případě likvidace nadačního fondu správní rada jmenuje likvidátora a stanoví jeho odměnu.

4. Případný likvidační zůstatek nadačního fondu bude použit na podporu jiného nadačního fondu nebo nadace, která má obdobnou činnost.

XIV.
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1. V otázkách, které nejsou výslovně upraveny nadační listinou, se právní poměry nadačního fondu řídí statutem nadačního fondu a příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Statut nadačního fondu, který specifikuje podmínky pro řízení činnosti nadačního fondu a poskytování nadačních příspěvků, byl projednán a schválen na zasedání správní rady dne 13. 12. 2016, a tímto dnem také nabyl účinnosti.

Mgr. Pavel Anděl

předseda správní rady NADAČNÍHO FONDU MODRÁ RYBKA

V Praze 22. 12. 2016