Close

Hrdinou za každé situace

„Hrdinou za každé situace“ je interaktivní seminář, během kterého odborníci teoreticky a prakticky seznámí účastníky s negativními dopady vybraných krizových situací na psychiku mladých. Žáci
 a studenti jsou v dnešní době vystaveni různým zátěžovým situacím a proto vnímáme, že je nezbytné je podpořit a ukázat, že i ze zátěžové situace může existovat pozitivní východisko. Je důležité znát odpovědi, jak se zachovat na příklad při vyhlášení poplachu, dopravních nehodách, záplavách, požáru a jiných situacích. Účastníci se naučí, jak pracovat s vlastními emocemi. Po absolvování interaktivního semináře škola obdrží didaktickou hru k dalšímu použití a procvičování.

Lektoři: válečný veterán, voják z povolání, hasič a psycholog. Během praktické části si žáci a studenti mohou vyzkoušet jednu z připravených her, například zabalení evakuačního zavazadla.

Projekt „Hrdinou za každé situace“: 

  • projektová výuka přímo ve škole
  • zážitková pedagogika a propojení formálního a neformálního vzdělávání
  • navazuje na RVP

Průběh projektu

  • Projekt probíhá na školách a trvá 3–4 vyučovací hodiny
  • Během semináře proškolíme 4–6 tříd
  • Žáci a studenti se dozví, jak se chovat při živelních pohromách způsobených přírodou
  • Žáci a studenti se dozví, jak se chovat při krizových situacích způsobených člověkem
  • Na osobních příbězích válečného veterána a hasiče se dozví, jak se vypořádat se stresem nebo jinou zátěžovou situací a vyzkoušíme si antistresové cvičení
  • Na závěr si budeme simulovat krizovou situaci a vyzkoušíme si zabalit evakuační zavazadlo a ve zpětné vazbě se dozvíme správné řešení.

Parametry semináře (počet proškolených žáků/studentů, časová dotace) nastavujeme dle požadavků školy. Lze domluvit i kontrolu evakuačního řádu školy. Projekt probíhá přímo na školách. Je možné ho zapojit do projektových dnů nebo školních šablon OP JAK.

Cena: se stanoví podle počtu proškolených tříd a počtu hodin v rozmezí 28.000 – 33.000 Kč za 4–6 tříd cca 120–160 žáků/studentů.

Objednání semináře: kdykoliv během roku na e-mailu: [email protected]

Anotation - English

A hero in every situation

„A Hero in Every Situation“ is an interactive seminar during which experts theoretically and practically introduce participants to the negative impact of selected crisis situations on the psyche of young people. Students are nowadays exposed to various stressful situations and therefore we feel that it is necessary to support them and show that there can be a positive way out of a stressful situation. It is important to know the answers to what to do, for example in case of an alarm, traffic accidents, floods, fire and other situations. Participants will learn how to work with their own emotions. After the interactive seminar, the school will receive a didactic game for further use and practice.

Instructors: war veteran, professional soldier, firefighter and psychologist. During the practical part, pupils and students can try one of the prepared games, for example, packing an evacuation bag.

Project progress

– The project takes place in schools and lasts 3-4 lessons

– During the seminar we will train 4-6 classes

– Pupils and students will learn how to behave during natural disasters

– Pupils and students will learn how to behave in man-made emergencies

– Use personal stories of a war veteran and a firefighter to learn how to deal with stress or other stressful situations and try an anti-stress exercise

– Finally, we will simulate a crisis situation and try to pack an evacuation bag and learn the correct solution in a feedback session.

The parameters of the seminar (number of trained pupils/students, time allocation) are set according to the school’s requirements. A review of the school’s evacuation regulations can also be arranged. The project takes place directly at the schools. It can be integrated into the project days or school templates of OP JAK.

Price: about 30.000CZK (1.200 €) for 4-6 classes of about 120-160 pupils/students

Ordering the seminar: at any time during the year by e-mail: [email protected]