Close

Dnes jsem jako poslanec 2020

26.5.2020

V letošním projektu „Dnes jsem jako poslanec“ se skoro 200 mladých žáků a studentů z 11 škol z celé ČR zamýšlelo nad problematikou povinnosti maturity z matematiky. Přikládáme některé z jejich názorů.

„Můj názor je takový, že by maturita z matematiky neměla být zrušena. Spousty žáků tuto maturitu nezvládnou, ale stejně bych zachoval možnost výběru mezi cizím jazykem a matematikou. Tato možnost je totiž ideálním kompromisem mezi lidmi holdující matematice a lidmi kteří by raději absolvovali maturitu z cizího jazyka. Jsem tedy pro zachování systému maturit tímto způsobem (tedy výběrem mezi matematikou a cizím jazykem) není tedy nutné matematiku úplně rušit jen ji nechat na výběr.“ Jan

„Podle mého názoru by maturita z matematiky neměla být povinná, ale jen dobrovolná. Rozšířené znalosti z matematiky využije ve svém životě jen malé procento lidí a ti mohou toto vzdělání získat následně na vysokých školách. Já bych chtěla být například učitelkou v mateřské škole, a nevím k čemu bych využila například goniometrické funkce nebo logaritmické rovnice. Přesto si myslím že znalost z matematiky patří k základnímu vzdělání, ale není potřeba pro každého mít toto vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Přijde mi že povinná maturita z matematiky znevýhodňuje holky před kluky, protože spíše kluci mají matematické nadání a představivost. Část dětí se rozhodne jít na učební obory, kde je méně učení a více praxe a tyto školy se nemůžou srovnávat s gymnázii. Přesto i na těchto školách jsou dnes studenti tlačeni do maturity. Myslím si že mnohým studentům povinná maturita z matematiky znemožní další studium na vysokých školách, protože jí prostě nebudou schopni udělat. A tak nám časem začnou chybět třeba překladatelé, učitelé, filozofové, novináři, vystudovaní herci, scénáristi atd., kteří bez maturity nebudou moct na vysoké školy ani nastoupit.“ Anika

„Myslím si, že by maturita z matematiky nemusela být povinná. Na druhou stranu v některých oborech, kde je matematika velmi podstatná pro budoucí zaměstnání nebo vzdělání, by se mělo maturovat z matematiky. Například na školách s ekonomickým, nebo technickým zaměřením, kde je matematika opravdu důležitá, by se mělo maturovat z matematiky, protože pro případné budoucí studium se stejným zaměřením by maturita z matematiky sloužila jako důkaz toho, že daný žák má dostatečné znalosti a je dostatečně kvalifikovaný pro daný obor a školu. Toto by se mohlo také uplatnit pro ty žáky gymnázia, kteří by také chtěli po dokončení studia pokračovat v takovýchto oborech, kde je matematika dost potřeba. Pro ostatní školy, kde matematika nepatří mezi takříkajíc „základ“, by mohla být maturita z matematiky nepovinná, nebo volitelná, to ještě přesně nevím. Tato varianta by se také mohla týkat studentů gymnázia, kteří nechtějí na školu s ekonomickým nebo technickým zaměřením (zkrátka tam, kde je matematika nutná). Podle mého názoru by tedy záleželo na oboru školy, na které žák studuje, a oboru, kterému se chce v budoucnu věnovat.“ Kristýna

„Matematika patří k základnímu vzdělání. I přesto si ale myslím si, že povinná zkouška z matematiky není nutná. Záleží na oboru, který člověk studuje. Na školách jako je gymnázium, ekonomka, průmyslová škola, tak tam by měla být povinná zkouška z matematiky. Pokud se jedná o školu jako je umělecká škola nebo netechnické učební obory tam je maturita za mě zbytečná. Ale znát matematiku, také není špatné. Vždycky se to může hodit, protože na matematiku narazíme všude.“ Vojta

„Myslím si, že by maturita z Matematiky být povinná neměla. Každý by se měl sám za sebe rozhodnout, zda jí chce dělat, nebo ne. Na druhou stranu v některých oborech, kde je Matematika důležitá, by se podle mě maturovat z Matematiky mělo. Podle mého názoru by Matematika neměla být povinný předmět, ale volitelný.“ Klára

„Dle mého názoru by maturita z matematiky neměla být povinná, s výjimkou škol, které se zejména na matematiku zaměřují (tj. technicky zaměřené školy apod.).

V takovém případě, tedy v případě, že je škola technicky nebo jinak matematicky zaměřená, bych doporučoval povinnou maturitu z matematiky, protože matematika je na takových školách jedním z nejdůležitějších předmětů.

Na ostatních středních školách bych však zastával nepovinnou maturitu z matematiky. A to z toho důvodu, že někteří lidé středoškolskou matematiku v životě prakticky vůbec nepoužijí (např. zdravotník nepotřebuje ovládat složitější matematiku). Jako další důvod vidím fakt, že společná část maturitní zkoušky je pro všechny školy stejná (vydaná CERMATem), ale každá škola má jinou úroveň, v matematice obzvlášť.“ Zdeněk

„Podle mě by neměla být povinná maturita z matematiky, protože většina lidí nebude v životě potřebovat složitější matematiku. Navíc na středních školách se probírá matematika jiným způsobem a na jiné úrovni, což by znamenalo, že někteří budou znevýhodněni, jelikož je maturita pro všechny stejná (vydaná CERMATEM). Proto jsem pro to, aby matematika zůstala mezi volitelnými předměty.“ Lukáš

„Podle mého názoru by maturita z matematiky měla být povinná pouze na školách, kde ji žáci probírají opravdu do hloubky a budou ji v praxi potřebovat (např. na gymnáziích nebo školách s technickým zaměřením).

Myslím si, že by každá maturitní zkouška měla obsahovat český jazyk, protože je pro nás jedním z nejdůležitějších předmětů a v praxi ho určitě budeme využívat celý život. Dál by ji měla mít každá škola individuální, protože například střední zdravotnická škola podle mého názoru nemůže mít stejné maturitní předměty jako střední průmyslová škola.“ Tina

„Maturita z matematiky by měla být povinná jen v oborech, kde je potřeba, jako je technický, pedagogický, ekonomický, chemický. U těchto oborů bych to dal jako povinné, protože matematiku využijí ze všech oborů nejvíce. Maturitu z matematiky bych nedával do lékařských, přírodovědných, humanitních oborů. Těmto oborům bych dal maturitu z latiny, jelikož s latinou se setkají v budoucnu častěji než s matematikou.

Maturita z matematiky by měla vypadat následovně:

1.cvičení vypočítat rovnici

2.cvičení vypočítat nerovnici

3.cvičení  vypočítat kvadratické rovnice

4.cvičení slovní úloha s Pythagorovou větou

5.cvičení slovní úloha s jakoukoliv funkcí

6.cvičení vypočítat exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice

7.cvičení slovní úloha s goniometrickou funkcí a trigonometrií

8.cvičení vypočítat goniometrickou rovnici a nerovnici

9.cvičení slovní úloha s mocninou funkcí nebo lineární lomenou funkcí

10.cvičení slovní úloha s posloupností a řadami

11.cvičení geometrické konstrukční úlohy

12.cvičení geometrické výpočetní úlohy

13.cvičení se stereometrií

14.cvičení výpočet vektorů

15.cvičení slovní úloha s analytickou geometrií v rovině

16.cvičení slovní úloha s analytickou geometrií v prostoru

17.cvičení slovní úloha s kuželosečky

18.cvičení vypočítat komplexních čísel

19.cvičení slovní úloha s kombinatorikou a binomickou větou

20.cvičení výpočet diferenciálního počtu a integrálního počtu

21.cvičení slovní úloha s pravděpodobností a statistikou.“ Radek

„Povinná maturita z matematiky – připomínky a možné modifikace

1) maturitní zkoušky by se upravovaly podle potřeb a možností různých studijních odvětví/oborů
*v oborech humanitních a ostatních, kde by nebyla maturita z mat. povinná, by se používala jedna stejná standartní verze maturitních zkoušek (tzn. že bod 1. by se vztahoval pouze na technické obory a obory vyžadující počítání složitějších mat. operací)

2) povinná maturita z matematiky by se vyžadovala pouze na určitých oborech

 1. na oborech technických
 2. na jiných oborech vyžadujících při aplikaci (použití v praxi) provedení složitějších matematických operací.“ Matěj

„Navrhuji zrušení návrhu povinné maturity z matematiky a zachování znění 5. článku – Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z předmětů podle odstavce 1 písm. b) a c), § 78 Společná část maturitní zkoušky, Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zdůvodnění: České školství není v současnosti připraveno – nedostatečná kvalita výuky, nízká podpora učitelů, mnoho studentů ve třídách na hodiny matematiky, malé procento zaměření výuky na podporu logického a strategického přemýšlení, velké rozdíly mezi kvalitou výuky gymnázií a středních odborných škol a učilišť.

 • Matematiku, jako maturitní předmět si v loňském roce na jaře vybrala zhruba pětina maturantů, ale 15,5 procenta z nich neuspělo.
 • Povinná maturita z matematiky povede dle předpokladu k zásadnímu úbytku maturantů (tedy zaměstnanců, kteří musejí mít maturitu).“ Dorothea

Návrh

 • Zrušit státní společnou část maturity.
 • Každá škola by byla povinna vytvořit vlastní testy, na základě probíraného učiva.
 • Níže uvedená kritéria by byla to jediné, co by musely školy dodržet.
 • Předměty by si volil student podle svého zaměření, povinně však všichni maturují z češtiny, matematiky a cizího jazyka, náročnost je však dána školou.
 • Odborné školy mohou přidat další předměty, avšak student si vždy volí minimálně jeden předmět nad rámec těch povinných tří předmětů.
 • Maturita z češtiny
  • Na konci každého roku krátký test, který mírně ovlivní maturitu (20 %)
  • Písemný test (40 %)
   • Z toho 5 % čtenářský deník
  • Ústní zkouška (40 %)
 • Maturita z matematiky
  • Na konci každého roku krátký test, který mírně ovlivní maturitu (20 %)
  • Písemný test (40 %)
   • Z toho 5 % portfolia
  • Ústní zkouška (40 %)
 • Maturita z cizího jazyka
  • Projekt s někým z jiné země
  • Písemný test (40 % z toho 5 % čtenářský deník z četby v daném jazyce)
  • Ústní zkouška (35 %)
  • Projekt (10 %)
  • testy na konci roků (15 %)
 • Volitelné předměty
  • Písemný test (40 %)
  • Ústní zkouška (40 %)
  • Esej či projekt (20 %)

Třída 8.D

Za spolupráci na projektu děkujeme MHMP.